Dosídlujeme pohraniční okresy Broumov a Žamberk, 1956

Libo opravený domek s kravkou v Orlických horách? Ještě v polovině padesátých let krajské národní výbory rozsáhlými kampaněmi lákaly pracovníky z vnitrozemí do pohraničních obcí v někdejších Sudetech. Především v zemědělství byl nedostatek pracovních sil. Pro "dosídlence" byly zejména v menších horských a podhorských obcích připraveny volné domky a různé materiální výhody. Předpokladem pro jejich získání bylo dlouhodobé usazení v obci a práce v JZD či traktorové stanici. Z roku 1956 je náborová brožura KNV v Hradci Králové, která obsahuje přehledný výčet obcí, v nichž jsou dosídlenci vítáni, a jejich stručný popis. V okrese Žamberk se jednalo o Bartošovice, Celné, Červený Potok, Heřmanice, Horní Lipku, Králíky, Lichkov, Mladkov, Orlici, Orlické Záhoří, Petrovice, Prostřední Lipku, Rokytnici v Orl. horách, Těchonín a Vlčkovice. Brožuru je možné si stáhnout ve formátu PDF.

Dosídlujeme pohraniční okresy Broumov a Žamberk - 15MB (1471)

 

Plný text *):

DOSÍDLUJEME pohraniční okresy BROUMOV A ŽAMBERK
Vydalo propagační oddělení zemědělské správy rady KNV v Hradci Králové

Občané a občanky Hradeckého kraje
Hradeckému kraji byl vládou stanoven čestný úkol — dosídlit pohraniční okresy Broumov a Žamberk. Nové osídlence máme však především získat z vnitrozemských okresů vlastního kraje. Zveme vás proto srdečně k pomoci družstevníkům, pracovníkům státních statků a strojně traktorových stanic při plnění daných úkolů v těchto okresích, sousedících se spřátelenou zemí, bratrským Polskem.

Tato brožura má za úkol ve stručnosti vás seznámit s obcemi obou uvedených okresů, které mají být dosídleny. Má vám ukázat ve zkratce i život pracujících, kteří zde žijí. Všichni svou každodenní poctivou prací se přičiňují, aby dosažené výsledky ve společné práci byly co nejlepší. A velká většina družstev již také opravdu dobrých výsledků v obou okresech dosáhla. Tak ku příkladu v JZD Jetřichov se zvýšila pracovní jednotka oproti plánovaným 20,— Kčs na 21,— Kčs, v JZD Česká Metuje ze l6,~ Kčs na 17,48 Kčs, v Martínkovicích ze 14,— Kčs na 16,— Kčs a v JZD Těchonín ze 16 Kčs na 17 Kčs. Většina ostatních družstev pak plánovanou výši pracovní jednotky dodržela.

Naše vláda, která pomáhá všem, kteří přijdou poctivě pracovat do zemědělství, uložila v druhé pětiletce zvýšit zemědělskou výrobu o jednu třetinu, aby mohla být ještě rychleji zvyšována životní úroveň všech pracujících. Družstevníci, pracovníci státních statků i traktoristé tento úkol v letošním roce i v dalších chtějí čestně splnit.

Na výzvu strany a vlády přešlo již stovky nových pracovníků do pohraničních okresů. V každé obci byli všichni srdečně přijati. Stejně tak i v našich pohraničních okresech čekají na vás. Všichni věří, že přijdete s dobrým úmyslem pomoci. V obci, kterou si vyhlédnete, vás čeká nový krásný život. Nelekejte se počátečních potíží. Dosud všichni, kteří přišli pomoci budovat naše pohraničí, setkali se s upřímnou pomocí při jejich překonávání. Jedním z těch, kteří již do pohraničí přesídlili je Alfred Katona, který pracoval jako řidič v národním podniku Arma v Hradci Králové. Pomoci zemědělství v pohraničí se rozhodl na podkladě výzvy strany a vlády. Podal přihlášku do jednotného zemědělského družstva ve Vižňově, kam přesídlil i s rodinou. V družstvu pracuje jako traktorista. A zde jsou jeho slova: „Nelituji toho, žejsem změnil zaměstnání a rozhodl se natrvalo pracovat v zemědělství. Naopak, volám další pracující z průmyslu. Přijité posílit naše jednotná zemědělská družstva!"

Věřím, že budou desítky i stovky dalších občanů našeho kraje následovat příkladu Alfreda Katona i ostatních, kteří se pro pomoc zemědělství rozhodli. Proto již nyní přejí mnoho úspěchů"a štěstí vám, novým budovatelům pohraničních okresů Broumov a Žamberk.

JOSEF DRAHOVZAL,
náměstek předsedy KNV,
předseda krajské dosídlovací komise
v Hradci Králové
 

Jak postupovat, když se rozhodnete pro přesídlení
Jestliže se rozhodnete přesídlit do pohraničí a pomáhat budovat zemědělství, obraťte se na okresní národní výbor v místě svého bydliště. Odbor pracovních sil vám zde podá všechny potřebné informace o dosídlení pohraničních okresů Broumov a Žamberk v našem kraji.

Odbor pracovních sil vám současně vystaví dosídlovací průkaz a úvěrovou jízdenku, na kterou bezplatně pojedete až na místo, které jste si zvolili. Za tuto úvěrovou jízdenku se nic neplatí. Stejně tak i za jízdné. Odbor pracovních sil musí oznámit 2 dny předem váš příjezd do obce, kterou dosídlujete, aby mohlo být zajištěno vaše ubytování, stravování a prohlídka nového domova a pracoviště.

Po příjezdu do jednoho z uvedených okresů se zde obrátíte na okresní dosídlovací komisi, která má sídlo na ONV. Členové této komise vám umožní prohlídku zvolené obce. Vaše konečné rozhodnutí poznamená pracovník dosídlovací komise do dosídlovacího průkazu a vystaví vám zpáteční jízdenku.

Na podkladě potvrzení okresní dosídlovací komise v Broumově neb v Žamberku vám umožní vnitrozemský odbor pracovních sil rozvázání dosavadního pracovního poměru a uhradí náklady stěhování do nového bydliště. V novém bydlišti budete i pak nadále ve styku s okresní dosídlovací komisí, která vám bude pomáhat řešit všechny ostatní záležitosti.
Krajská dosídlovací komise Hradec Králové

Materiální výhody pro nové dosídlence
Každý občan, který se rozhodne natrvalo přesídlit do pohraničí a bude pracovat v zemědělství, dostane do užívání domek s nutnými hospodářskými prostorami. Domek bude na náklady státu uveden do použivatelného stavu. Za přidělenou budovu zaplatí osídlenec výhodně stanovenou cenu v rozmezí asi 1.500,— Kčs až 2.500,— Kčs. Doba splátek je vyměřena na dobu 15 let. První tři roky se nesplácí, další léta po 125,— Kčs ročně. Při řádném placení a hospodařeni sleví stát za pět let 500,— Kčs a za dalších pět let opět 500,— Kčs.
***
Osídlenci, kteří vstoupí do jednotného zemědělského družstva, dostávají zdarma do vlastnictví 13 ha půdy, aby mohli vnést svůj podíl do družstva. Rolníci, kteří budou hospodařit soukromé, dostávají 5—13 ha půdy podle velikosti usedlosti.
***
Pracovníci státních statků, strojních a traktorových stanic z řad osídlenců dostanou do bezplatného užívání pozemek na zahradu do výměry 0,50 ha, bez zatížení dodávkovými povinnostmi.
Osídlencům, kteří vstoupí do JZD III. nebo IV. typu dá stát zdarma k užívání 1 krávu, která po tříletém pobytu přesídlence v pohraničí a členství v družstvu se stává majetkem uživatele.
***
Novomanželům do 2 let po sňatku, kteří přesídlí natrvalo do pohraničí jako pracovníci v zemědělství, věnuje stát zdarma kuchyň a ložnici v ceně 7.000,— Kčs, nebudou-li, žádat o novomanželskou půjčku.
***
Přesídlencům budou hrazeny všechny skutečné výlohy spojené s přesídlením a výlohy za jízdné při sjednávání podmínek přesídlení.
Zemědělci, kteří by chtěli hospodařit soukromě, mají nárok na všechny výhody, které jsou uvedeny. Nemohou však dostat dojnici.
Na nákup potřeb nutných pro hospodaření, poskytne stát úvěr těm dosídlencům, kteří o to požádají. Stejně tak může být poskytnuta půjčka na. obživu rodiny do prvních čtyř měsíců.
* * *
Kováři, koláři a ostatní řemeslníci, kteří přesídlí do pohraničních obcí, mají nárok na všechny uvedené výhody. Nemohou však dostat dojnici a není jim poskytnut úvěr.
Základní naturální potřeby pro rodinu nového osídlence (brambory, obilí atd.) poskytnou JZD po dohodě zálohově na pracovní jednotky.

OKRES BROUMOV

BROUMOVSKO - VÁŠ NOVÝ DOMOV
Okres broumovský tvoří dvě odlišná území a to jak povahou krajiny, tak i osídlením. Část pohraničí jest od vnitrozemského okresu Polička oddělena pásmem příkrých broumovských stěn a malebným masivem Teplických a Adršpachšských skal.

Toto terénní utváření ovlivnilo i národnostní vývoj území. Zatím co Poličko, mající pevné české území, si zachovalo český ráz, byla pohraniční část okresu s městy Broumovem, Teplící a Starkovem ve 13. století osídlena německými obyvateli povolanými tehdejšími opaty rádu břevnovských Benediktinů, z Frank a Duryňska. Avšak i tato pohraniční část, patřící v 10. století českému rodu Slavníkovců, byla původně osídlena Slovany.
Město Broumov samo, navzdory německé kolonisaci, mělo významnou úlohu v kulturní historii našeho národa.

Na zdejší klášterní škole, později gymnasiu, studoval pozdější pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a řada mužů zaslouživších se o národní obrození českého lidu. Vzpomenouti dlužno Bohuslava Balbína, obránce jazyka českého a ústřední postavu Jiráskovy kroniky „U. nás", pátera Regnera - Havlovického, faráře v Hronově - Padolí. Sám Mistr Alois Jirásek zde studoval a tehdejší poměry vylíčil v knize „Z mých pamětí".

Také v politicko-historickém vývoji českého státu měl Broumov významnou úlohu, neboť odtud vyšel uzavřením evangelického kostela, poslední podnět k nejosudovější historii našeho národa, k třicetileté válce.

Hospodářský rozkvět území začal v první polovině minulého století, v období nástupu nové společenské třídy — buržoasie. Koncem třicátých let bylo zde založeno několik textilních továren zpracovávajících len, zatím co textilní továrny vznikající na ostatním území Čech přecházely na novou surovinu — bavlnu.

V souvislosti s tím se významně pozve.dá i zemědělství a to nejen jako dodavatel průmyslové suroviny lnu, ale i jako dodavatel životních potřeb pro stále stoupající průmyslové obyvatelstvo ve městech, takže v tomto období byl vlastně položen základ k intensivní, specialisované výrobě, lnářství a chovu dobytka. O významnosti těchto dvou složek zemědělství okresu svědčí to, že ještě těsně před druhou světovou válkou poskytovalo obživu třikrát většímu počtu obyvatel než dnes.

Tyto přirozené podmínky pro vysoce rentabilní zemědělskou výrobu možno obzvláště zhodnotit dnes, kdy náš stát a jeho socialistické zřízení poskytuje zemědělství takovou pomoc a takové výhody, jakých dříve zemědělci neměli a neznali. Úplnému využití výhodných půdních a podnebních podmínek brání však dnes nedostatečné zemědělské osídlení.
Jakých hospodářských výsledků bylo by možno se dopracovat ukazují čisté důchody některých, namátkově vybraných družstevníků dosažené v roce 1955.

Družstevník Dvořáček, ošetřovatel drůbeže v Jetřichově, obdržel za pracovní jednotky 16.063 Kčs a naturálie v hodnotě 5.654 Kčs. Manželé Žákovi z Velké Vsi obdrželi za pracovní jednotku 25.635 Kčs a naturálie v hodnotě 6.665 Kčs. Rodina družstevníka Černého, v podhorském družstvu Bystré, obdržela za pracovní jednotky 24.495 Kčs. V naturáliích 35 q chlebového obilí, 17,5 q krmného obilí, 35 q brambor, 35 q slámy, mák a jiné produkty v celkové hodnotě 13.228 Kčs.

Vedle těchto důchodů ze společného hospodaření v družstvu, mají družstevníci ještě příjem z vlastní záhumenky, která především zajišťuje jejich běžnou denní spotřebu v mléce, vejcích a vepřovém mase.

Území okresu, kde téměř třetinu plochy tvoří souvislé lesy, je zdravým prostředím a vyskytuje se zde volně lesní zvěř u nás jinak vzácná — jeleni, černá, mufloni. V roce 1955 bylo uloveno 36 jelenů.

Hustota obytného zastavění je poměrně vysoká, takže není velkých vzdáleností mezi jednotlivými obcemi. Okres má hustou komunikační síť a to jak železniční, tratě Broumov — Týniště — Choceň a Teplice — Trutnov, tak i autobusovou, takže z každé obce lze pohodlné a rychle zajet do hospodářských a kulturních středisek okresu. Každému, kdo se rozhodne pomoci při výstavbě a rozvoji zemědělské výroby na Broumovsku a založit si zde novou a slušnou existenci ať již jako zemědělec - družstevník či jako pracovník státních statků nebo strojní a traktorové stanice poskytne stát za výhodných podmínek domek, jichž v letošním roce bude značným nákladem opraveno celkem 164 v dosídlovaných obcích našeho okresu.
Každého, kdo se rozhodne pomoci v druhé pětiletce na výstavbě zemědělství Broumovska u nás srdečně vítáme. Věříme, že v novém prostředí našeho pohraničního okresu nalezne nový a radostný domov.

K. VADLEJCH,
předseda okresní dosídlovací komise v Broumově
 

V OKRESE BROUMOV BUDOU DOSÍDLENY TYTO OBCE:
Adršpach — ČSSS
Bohdašín — JZD
Božanov — ČSSS
Broumov — JZD, ČSSS
Březová — JZD
Bystré — JZD
Česká Metuje — JZD
Javor-Dědov — STS, ČSSS
H. Vernéřovice - Studnice — ČSSS
Heřmánkovice — JZD, STS
Hynčice — JZD
Janovice — JZD
Jetřichov — JZD
Křinice — JZD
Martínkovice — JZD, STS
Meziměstí — JZD, STS
Otovice — ČSSS
Rožmitál — STS, soukromý sektor
Ruprechtice — JZD, STS
Skalka — ČSSS
Stárkov — soukromý sektor
Šonov — JZD
Teplice n. M. — JZD, STS, ČSSS
Vernéřovice — JZD
Vižňov — JZD
Zdoňov — JZD

ADRŠPACH
Velmi známé a vyhledávané je zde překrásné skalní město se svými skalními útvary. V letních měsících do Adršpachu zavítá mnoho turistických výprav a rekreantů. Samotná obec má dnes 789 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni s části v zemědělství, další jako dřevorubci u ČSL, v Adršpašských pískovnách a Texlenu, n. p. Adršpach. Terén katastru je rozmanitý s nadmořskou výškou od 642 do 700 m. Téměř všechnu zemědělskou půdu obhospodařuje farma státního statku. Po celé obci je zavedena elektrika, vodovod dosud zaveden nebyl. O zásobování se stará prodejna Jednoty, hotely a restaurace. V obci jsou 2 kina závodních klubů, osvětová beseda, divadelní kroužek a velmi dobře je zde uplatňována sportovní činnost. Autobusová doprava umožňuje pravidelné spojení na Trutnov, Broumov a Teplice nad Metují. V místě je železniční stanice na trati Teplice — Trutnov, s možným připojením na další hlavní tratě CSD. Pro nové dosídlence k pomoci pracovníkům farmy státního statku budou opraveny dva domky.

BOHDAŠÍN
V obci dnes žije 126 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. Katastr obce je svahového rázu s nadmořskou výškou 499 m. Od okresního města Broumova je obec Bohdašín vzdálena 15 km a od Teplic nad Metují 1,3km. Je zde založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu a družstevníci si pro letošní rok plánují výši pracovní jednotky 16,— Kčs. O zásobování se v obci stará prodejna Jednoty. Po celé obci je zavedeno elektrické osvětlení a vodovod. O kulturní život pečuje místní osvětová jizba a lidová knihovna. Ostatních kulturních podniků se občané účastňují v blízkých Teplicích nad Metují. Spojení s okresním městem je umožněno pravidelnou autobusovou linkou ČSAD. Středem obce vede státní silnice směr Teplice nad Metují — Broumov. Železniční zastávka je v místě a od středu obce je vzdálena 0,5 km. Děti navštěvují osmiletou střední školu v Teplících nad Metují. Pro nového osídlence, který se stane členem místního JZD, bude připraven v obci jeden domek.

BOŽANOV
Je pohraniční obcí vzdálené od okresního města 6 km. Na východ sousedí s polskou obcí Radek. K adaptaci je pro nové osídlence připraveno 8 domků á z. toho je jedna novostavba, které budou připraveny k obývám do konce července. Převážnou část zemědělské půdy převzala farma státního statku, pro kterou také mají být získáni dosídlenci. Pěstují se zde veškeré zemědělské plodiny mimo cukrovky. Obec má 600 obyvatel, kteří jsou z větší části zaměstnáni v zemědělství. O zásobování je postaráno 3 prodejnami Jednoty a 3 hostinci. Obec má svůj vlastní vodovod a je zde zavedena elektrika. Rovněž poštovní úřad je v místě. Nejbližší železniční stanice je Broumov. Lékařská pomoc je poskytována prostřednictvím zdravotního střediska v Broumově. O kulturní život pečuje státní- kino, osvětová beseda a lidová knihovna. Děti navštěvují trojtřídní národní školu, dále jim je umožněno docházet do osmiletky a jedenáctiletky v okresním městě, kam je výhodné autobusové spojení. Autobus projíždí pravidelně 4X denně.

BROUMOV
Samotné okresní město má bohatou historii. Je zde překrásný barokový klášter. Rozhlédneme-li se odtud až ke státním hranicím a pohraniční obci Boža-novu, naskytne se nám překrásný pohled na široké scelené lány, na kterých hospodaří pracovníci farmy státního statku Božanov. A hledíme-li s Koruny na další obec našeho pohraničí Martínkovice, vidíme opět scelené družstevní lány JZD Martínkovice. Ještě krásnější pohled nám poskytne Hvězda na široké a dlouhé hony jednoho z nejlepších družstev broumovské kotliny — JZD Broumov — Velká Ves. Dále na sever pak jsou lány farmy státního statku Velká Ves. Právě pro toto družstvo z. farmu je třeba získat další pracovníky. JZD Broumov —- Velká Ves poskytne novému dosídlenci zálohově 1 q pšenice a 2 q žita. Pracovní jednotka zde byla dosažena ve výši 20,— Kčs. Za odpracovanou jednotku dostal každý družstevník 1 kg pšenice, 0,75 kg žita, 0,70 kg ovsa, 0.50 kg ječmene a 2 kg brambor. Za odpracovaných 25 jednotek 1 kg másla, za 30 jednotek 1 kg masa, za 20 jednotek 1 kg vajec a denně 0,50 1 mléka.

BŘEZOVÁ
Obec letí při státní silnici Meziměstí — Vernéřovice — Bohdašín — Teplice nad Metují z jedné a Broumov — Jetřichov z druhé strany. Je zde železniční zastávka na trati Meziměstí — Bohdašín a spojení autobusy ČSAD na lince Broumov — Vernéřovice — Teplice nad Metují. V obci je dnes 150 obyvatel, kteří jsou převážné zaměstnání v zemědělství. Je zde založeno jednotné zemědělské družstvo IV. typu. Pracovní jednotka v loňském roce dosáhla výše 16,— Kčs a pro příští roky je v plánu počítáno s jejím zvýšením. O pravidelné zásobování obyvatel je postaráno v místní prodejně Jednoty. Březová má svůj poštovní úřad. Děti z Březové navštěvují národní školu v sousední obci Vernéřovice, která, je od obce Březová vzdálena 1 km. O kulturní život v obci pravidelně pečuje kino osvětové jizby, divadelní kroužek a lidová knihovna. Pro nového osídlence, který se stane členem místního jednotného zemědělského družstva, byl v obcí vyhlédnut a je navržen na provedení adaptace 1 domek.

BYSTRÉ
V této obci je založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Loňského roku byla družstevníkům proplácena pracovní jednotka ve výši 14,— Kčs a výhledově je počítáno se zvýšením na 18,— až 20,— Kčs. 2ije zde 320 obyvatel, kteří jsou převážné zaměstnáni v zemědělství. Katastr obce je kopcovitého rázu s nadmořskou výškou v průměru 545 km. Nedaleko obce, ve vzdálenosti 6 km, je známá hora Turov 602 m. V obci bude připraveno po provedení adaptací na osídlení 8 domků pro nové osídlence, kteří se stanou členy JZD. O zásobování obyvatel se stará místní prodejna Jednoty. Obyvatelé obce se pravidelně účastňují všech kulturních podniků v sousední obci Stárkově, kde také děti navštěvují osmiletou střední školu. V Bystré je osvětová jizba, knihovna a je budován kulturní dům. V celé obci je zavedeno elektrické osvětlení, vodovod dosud zaveden není. Autobusová doprava ČSAD umožňuje občanům této obce pravidelné spojení jak s okresním městem, tak i s nejbližším městem Hronovem na okrese Náchod.

ČESKÁ METUJE
V obci dnes žije 396 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v zemědělství a s části pak v místním závodě Texlen, n. p. Je zde založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Loňského roku si družstevníci rozdělili odměnu za pracovní jednotku 16 Kčs. Do budoucna si plánují její zvýšení na 18 až 2.0 Kčs. K osídlení v obci budou opraveny 2 domky pro nové osídlence, kteří se stanou členy družstva. Tyto domky budou pro nové osídlence připraveny do konce měsíce května. Zásobování obyvatel je zde zajištěno v místní prodejně Jednoty a Masny. V celé obci je zavedeno elektrické osvětlení. Pro malé děti je zde připravena mateřská škola a pro školní děti národní škola. Vhodné autobusové spojení pak starším dětem umožňuje návštěvu vyšších škol v Teplicích nad Metuji nebo v okresním městě Broumově. Železniční stanice je v místě. O kulturní život pečuje! putovní kino státního filmu, divadelní kroužek, hudební soubor, lidová knihovna a osvětová beseda v novém nádherném kulturním domě.

DĚDOV - JAVOR
V obci dnes žije 326 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni z části v zemědělství a ostatní v okolních průmyslových závodech. Obec leží při státní silnici Teplice nad Metují — Česká Metuje. Je položena v krásném údolí při řece Metuji. Katastr obce je kopcovitého terénu s nadmořskou výškou v průměru 582, m. Část zemědělské půdy obhospodařují státní statky farma Skály a zbývající jednotlivě hospodařící zemědělci. V obci je umístěno středisko STS, které mechanisačními prostředky obdělává pozemky v obcích Dědov-Javor, Teplice nad Metují a Adršpach. Zásobování zajišťuje prodejna Jednoty a Masna. Ostatní požadavky v zásobování si občané zajišťují v Teplicích nad Metují. Autobusové a vlakové spojení je možné na všechny směry, neboť je zde zastávka CSD a ČSAD Dědov. Obec pravidelně navštěvuje putovní kino ČSF. O další kulturní život se stará osvětová beseda, knihovna a divadelní kroužek. Pro nové dosídlence farmy státního statku a strojně traktorové stanice" bude po potřebné úpravě připraveno do konce června pět domků.

HEŘMÁNKOVICE
Na jih sousedí s okresním městem, na východ s Rožmitálem, na západ s Ruprechticemi, na severu jsou Javorové hory. V obci žije 791 obyvatel pracujících převážně v zemědělství. Katastr je mírně svažitý, na východní straně až rovinatý; s nadmořskou výškou 507 m. Je zde JZD IV. typu. Plánovaná výše pracovní jednotky 12,— Kčs byla dodržená a bude v příštích letech zvýšena. Pro děti je*v místě mateřská škola a jesle, na které družstvo přispívá ze sociálního fondu 50 procenty. O zásobování je postaráno prodejnami Jednoty. V obci je zaveden vodovod a elektrické osvětlení. Autobusové spojení obstarává ČSAD s okresním městem pravidelně 4X denně, což umožňuje občanům obce Heřmánkovice účast na kulturních podnicích v Broumově. Rovněž starší děti mohou dojíždět do vyšších škol v okresním městě. V obci je kino, osvětová beseda v kulturním domě, divadelní kroužek a knihovna. Nejbližší železniční stanice Broumov — Olivětín. Na dosídlení budou připraveny do konce června domky a to 9 pro nové členy JZD a 1 pro pracovníka STS.

JETŘICHOV
Obec leží při státní silnici Broumov — Hejtmánkovice — Jetřichov — Meziměstí. Výhodné spojení na všechny směry je umožněno jak autobusem, tak i železnicí. Železniční i autobusová zastávka je v sousední obci Ruprechtice, která je od středu obce Jetřichov vzdálena 1 km. V obci žije 725 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. V Jetřichově je založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Za loňský rok dosáhli družstevníci opravdu dobrých hospodářských výsledků, což dokazuje do-sažená výše odměny za pracovní jednotku 20,— Kčs, mimo naturálií. Pro nové osídlence, kteří se stanou členy družstva, bude do konce června připraveno 6 domků. O děti ,je postaráno v místní .mateřské škole a starší děti navštěvují národní školu. Osmiletou střední školu mohou navštěvovat v Meziměstí nebo v okresním městě Broumově. O kulturní život pečuje osvětová beseda, která staví kulturní dům a lidová knihovna. Putovní kino státního filmu zajíždí do obce 2X měsíčně. V obci je prodejna Jednoty.

HORNÍ VERNEŘOVICE s osadou STUDNICE
K dosídlení byla určena osada Studnice, která leží v romantickém údolíčku. Zemědělskou půdu převzala farma státního statku Skály. Z osady Studnice je vzdálenost do obce Horní Vernéřovice 2 km, na Skály 2 km a do Teplic nad Metují ze Skal 2,8 km. Ve Studnici, je národní škola, kterou navštěvují také děti;ze Skalky. Při dosídlení této osady bude zde zřízena, prodejna Jednoty, případně bude 2X týdně dojíždět. Farma Skály sousedí přímo s osadou Studnice ve vzdálenosti 20 minut. Samotná obec Horní Vernéřovice má 498 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni v zemědělství a v uhelných dolech. V obci je státní kino, knihovna a osvětová beseda. Průměrná možnost výdělku pracovníka farmy státního Statku je v živočišné výrobě 1.400,— Kčs měsíčně, kočové a v rostlinné výrobě v průměru 1.000 Kčs měsíčně, traktoristé a kombajnéři 1.600 Kčs měsíčně. Pracovník státního statku a nezletilí rodinní příslušníci dostávají půl litru mléka denně. Mimo to dostane 20 kg brambor a 16 kg zrnin měsíčně.
 
JANOVICE
Je zde založeno jednotné zemědělské družstvo IV. typu. V roce 1955 dosáhlo odměnu za pracovní jednotku 12,— Kčs. Na příští roky plánuje její zvýšení na 14,— až 18,— Kčs. Toto družstvo v poslední době dosáhlo dobrých výsledků ve společném hospodaření. Dá se předpokládat, že v budoucnu bude patřit mezi nejlepší na okrese. V obci žije 438 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. Zásobování obce je prostřednictvím prodejny Jednoty, a Masny. V celé obci je zavedena elektrika, v družstevních kravínech jsou samospádové vodovody. Do obytných budov dosud vodovod zaveden není. Pro nedostatek dětí je prozatím místní mateřská škola uzavřena. Bude však dána do provozu ihned, jakmile bude získán dostatečný počet dětí. Pro starší děti je v obci národní škola. Je postaráno i o výhodné autobusové i vlakové spojení. Do obce pravidelně dojíždí putovní kino. O další kulturní život pečuje osvětová beseda, knihovna a divadelní kroužek. Připravuje se stavba kulturního domu.

OTOVICE
Tato pohraniční obec má 512 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. Terén katastru obce je mírně svahovitý s nadmořskou výškou od 408 do 432 m. V obci jsou připravovány 3 obytné domky, z toho 1 novostavba, pro nové osídlence, kteří se rozhodnou pracovat na farmě státního statku a v STS. V místě je prodejna Jednoty a 2 hostince. Děti navštěvují dvoutřídní národní školu v místě. Spojení s okresním městem udržuje ČSD v pravidelných spojích a tím je také umožněno starším dětem navštěvoval vyšší školy v Broumově. Stejně tak je i umožněno obyvatelům obce účastnit se kulturního života v okresním městě. Obec je vzdálena od okresního města 3 km po státní silnici Broumov — Velká Ves — Otovice, státní hranice. Farma státního statku je v bezprostřední blízkosti od domků určených na dosídlení. V obci dosud vodovod není zaveden, elektrická síť je však rozvedena po celé obci. O kulturní život v Otovicích pečuje kino, osvětová beseda ve vlastním kulturním domě, knihovna, divadelní kroužek a hudební soubor.

ROŽMITÁL
Obec je vzdálena od okresního města Broumova 3 km a o spojení z obce je postaráno autobusovou dopravou ČSAD. Tím je obyvatelům usnadněno obstarání si nákupu v okresním městě i návštěva kulturních a zábavních podniků. Rovněž starší děti mohou navštěvovat v okresním městě;vyšší školy. V Rožmitále je pro děti předškolního věku v provozu mateřská škola a starší pak docházejí do místní dvoutřídní národní školy. O lékařskou pomoc pečuje zdravotní středisko v Broumově. O zásobování se stará prodejna Jednoty. V obci dosud není zaveden vodovod, zemědělci však mají vlastní. Elektrické osvětlení je zavedeno v celé obci. O kulturní život v obcí pečuje kino, divadelní kroužek, osvětová beseda ve vlastním kulturním domě a knihovna. K osídlení jsou v obci připravovány dva domky. Jeden pro zaměstnance STS a druhý pro soukromě hospodařícího zemědělce s přídělem 7 ha zemědělské půdy. K tomuto objektu je k disposici chlév a stodola na výhodném místě. V obci žije 255 obyvatel. Terén katastru obce je mírně svahovitý až rovina.

MARTÍNKOVICE
Pro nové osídlence jsou v obci připravovány 2 domky pro pracovníky STS a 10 domků pro nové členy JZD, které budou do konce června připraveny k osídlení. V obci žije 1.098 obyvatel. Děti jsou vychovávány v místní osmileté střední škole a při požadavcích vyššího vzdělání v okresním městě Broumově, což jim umožňuje výhodné autobusové spojení, které je pravidelně 4X za den. Pro děti předškolního věku je v obci mateřská škola. Dále je zde osvětová beseda, knihovna a kino. O lékařskou pomoc pečuje zdravotní středisko v Broumově. O zásobování se stará Jednota se 3 prodejnami a 2 hostinci. Nejbližší železniční stanice je v Broumově. V obci je zaveden vodovod a elektrické osvětlení. Martínkovice leží pod úpatím Hvězdeckého pohoří. Terén katastru je mírného svahu až rovinný s nadmořskou výškou od 408 do 432 m. V obci je založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. V roce 1955 si družstevníci vypláceli na pracovní jednotku 16,— Kčs, mimo naturálií. Dále je zde farma státního statku.

MEZIMĚSTÍ s osadou STAROSTÍN
Městys Meziměstí má dnes 1.098 obyvatel, jehož převážná část jsou železniční zaměstnanci. Mnozí pak pracují v národním podniku Veba a pouze malá část je zaměstnána v zemědělství. V Meziměstí bylo založeno jednotné zemědělské družstvo, které dosahuje dobrých hospodářských výsledků. Pro nové osídlence, kteří se stanou členy JZD, je opravováno pět domků, které budou do konce června připraveny k osídlení. O výchovu dětí předškolního věku je dobře postaráno v místní mateřské škole. V obci je osmiletá střední škola, zdravotní středisko, lékárna, zubní ambulatorium, prodejny Jednoty, Elektra, obuvi a textilu. O kulturní život pečuje státní kino, osvětová beseda, lidová knihovna, hudební soubor, divadelní kroužek a závodní klub ČSD. V místě je železniční i autobusová zastávka. Vlakové i autobusové spojení je všemi směry. Na železniční trati projíždí rychlík Praha — Broumov. Městys Meziměstí sousedí na severozápad s bratrským Polskem a Vižňovem, na jih s Vernéřovicemi a na východ s Ruprechticemi a Jetřichovem.

KŘINICE
V obci, která leží přímo pod stěnami hvězdeckého pohoří, je určeno pro nové dosídlence 5 domků pro členy JZD, z toho je 1 novostavba. Adaptace těchto domků budou dokončeny do konce srpna. Křinice hraničí s okresním městem Broumovem a proto občané této obce mají možnost účastnit se zde bohatého kulturního života. V samotné obci pak pracuje divadelní kroužek, osvětová beseda ve vlastním kulturním domě. Je zde i kino. Nejbližší poštovní úřad a železniční stanice je v Broumově. Děti se učí ve dvoutřídní národní škole. Vyšší školy navštěvují v Broumově, který je vzdálen od středu obce 1 km, a kam pravidelně dojíždí autobus ČSAD. O zásobování se stará Jednota se dvěma prodejnami. Obec má 548 obyvatel. Převážná část je zaměstnána v zemědělství. Jednotné zemědělské družstvo, pro které mají být získáni dosídlenci, V roce 1955 vyplácelo na pracovní jednotku 16,— Kčs a během dvou až tří let si družstevníci plánují vyplácet 18,— až 20,— Kčs. V obci je zaveden vodovod a elektrika.

ŠONOV
Obec leží na severní části broumovského okresu, na hranicích sousedního bratrského Polska. Je jednou z největších a nejdelších obcí okresu. Od okresního města je vzdálena 5,1 km. Žije zde 494 obyvatel, kteří převážně jsou zaměstnáni v zemědělství. V obci je jednotné zemědělské družstvo III. typu. Za rok 1955 si družstevníci vypláceli na pracovní jednotku 12,— Kčs a jak ukazuje dobré hospodaření, zejména v poslední době, je předpoklad jejího dalšího zvýšení. Pro nové osídlence jsou připravovány a po adaptacích, které budou dokončeny do konce III. čtvrtletí, 4 domky pro členy JZD. O zásobování pečuje prodejna Jednoty a Masny. V místě je poštovní úřad. Nejbližší železniční stanice je v Broumově. Spojení s okresním městem udržuje ČSAD pravidelnými autobusovými spoji. Děti navštěvují místní národní školu a vyšší školy v okresním městě. V obci je zavedena elektrika. Vodovod dosud zaveden není, většina zemědělců má však vlastní. O kulturní život pečuje kino, osvětová beseda ve vlastním kulturním domě, lidová knihovna a divadelní kroužek.

RUPRECHTICE
V obci bylo založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Zejména v poslední době družstevníci dosáhli dobrých výsledků a tak si vypláceli na pracovní jednotku 10,— Kčs a je předpoklad zvýšení na 12.,— až 14.— Kčs. Pro nové osídlence bude do konce června připraveno 9 domků. O zásobování je postaráno 2 prodejnami Jednoty. Elektrické osvětlení je zavedeno v celé obci. Vodovod zaveden dosud není. Železniční zastávka je přímo na hranicích katastru, při okresní silnici Ruprechtice — Jetřichov. O kulturníživot pečuje osvětová beseda a lidová knihovna. Vzhledem k výhodnému železničnímu spojení mohou se občané této obce účastnit bohatého kulturního života v okresním městě, které je od obce vzdáleno 12 km. Pravidelně 2.X měsíčně dojíždí do obce putovní kino. Ruprechtice leží pod Javorskými horami a hraničí s obcí Meziměstí. Terén katastru je značně členitý, na jižní straně je rovina. V obci žije 830 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni převážně v zemědělství, ostatní v n. p. Veba a u ČSD v Meziměstí.
 
SKALKA
Tato malá obec, jejíž název již říká, že se nachází v blízkosti Adršpachšských skal, má dnes 110 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni u farmy státního statku. Katastr obce je kopcovitého rázu s nadmořskou výškou v průměru 557 m. Farma státního statku čeká nové osídlence, pro které budou po adaptacích připraveny k osídlení 4 domky, nejpozději do konce června. Dětem je umožněno navštěvovat národní školu v sousední obci Studnice. O zásobování obyvatel je postaráno v místní prodejně Jednoty. O kulturní život pečuje osvětová beseda, divadelní kroužek a lidová knihovna. Do obce dojíždí pravidelně putovní kino státního filmu. Dalšího kulturního života se občané této obce účastňují ve Stárkově, který je od obce vzdálen 3 km. Rovněž v nedaleké České Metuji mohou obyvatelé obce Skalka navštívit různé kulturní podniky. Nejbližší poštovní úřad a železniční stanice je v České Metuji. O výhodné spojení s Českou Metují a s Teplicemi nad Metují se stará pravidelná autobusová linka ČSAD.

STARKOV
V obci žije 774 obyvatel. Většina je zaměstnána v blízkých dolech, pouze část pracuje v zemědělství. Městys Stárkov je střediskem jak kulturního života, tak i zdravotní a zásobovací péče okolních vesnic a osad Bystré, Skalka, Horní Vernéřovice, Janovice a Studnice. V obci je osmiletá střední škola a mateřská škola. Dále je zde zdravotní středisko a zubní ambulatorium. O kulturní život pečuje kino, divadelní kroužek, hudební kroužek, osvětová beseda a lidová knihovna. Bohatý je tedy kulturní život tohoto městyse. Téměř denně do Stárkova dochází desítky občanů z blízkého okolí, aby si zde opatřili své nákupy v různých prodejnách, které zde jsou. Ze Stárkova je pak vhodné autobusové spojem jak do okresního města Broumova, tak i do Hronova na okrese Náchod, který je od obce vzdálen 5 km. Nejbližší železniční zastávka je rovněž v Hronově, odkud je výhodné vlakové spojeni všemi směry. Pro osídlení byly určeny a. domky. Jeden pro STS a druhý, zemědělská usedlost, pro soukromě hospodařícího rolníka.
 
HYNČICE
V obci jsou k osídlení určeny čtyři domky pro nové členy jednotného zemědělského družstva, které hospodaří podle provozního řádu IV. typu. Pro letošní rok si družstevníci plánují výši pracovní jednotky 16,— Kčs. Obec Hynčice leží při státní silnici Broumov — Ruprechtice. Středem obce protéká řeka Stěnava. Hynčice jsou vzdáleny od okresního města Broumova 6 km. Jsou zde jesle, mateřská škola a národní škola. O zásobování obyvatel je plně postaráno v místní prodejně Jednoty. Do okresního města je velmi výhodné vlakové spojení, v neděli vede do Broumova i pravidelná autobusová linka. To také umožňuje obyvatelům Hynčic obstarání si různých nákupů v okresním městě a mládeži návštěvu vyšších škol v okresním městě. Obec má vlastní železniční zastávku na trati Broumov — Meziměstí. O kulturní život v obci pečuje osvětová beseda a divadelní kroužek. Putovní kino státního filmu navštěvuje Hynčice pravidelně 2X měsíčně. V obci žije 360 obyvatel, kteří jsou z části zaměstnáni v zemědělství.

TEPLICE NAD METUJÍ s osadami SKÁLY, NOVÉ DVORY A LACHOV
Stejně tak jako Adršpach i Teplice jsou vyhledávány turisty pro bohaté přírodní krásy se svými skalními útvary. V Teplicích a v osadách žije 1.719 obyvatel, kteří převážně jsou zaměstnáni v zemědělství. Terén katastru je s části mírného svahu a s části kopce. Nadmořská výška 587—637 m. V Teplicích je založeno JZD IV. typu. Na dosídlení je připravováno 13 objektů přímo v Teplících, v osadě Lachov 2 a na Skalách rovněž 2 domky. O zásobování je postaráno jako v každém městě. Jsou zde prodejny Jednoty, textilu, Jas, Kovomat, Chemodroga, lékárna, četné hotely a restaurace. O kulturní život pečuje kino ČSF, osvětová beseda, hudební kroužek a divadelní kroužek. Dále je zde zdravotní středisko, zubní ambulatorium, rekreační střediska, koupaliště a sportovní hřiště. O výhodné spojení je postaráno četnými autobusovými spoji na různé směry. Železniční stanice je v místě se spojením na Broumov — Praha. Místní trať je Teplice nad Metují — Trutnov.
 
VERNÉŘOVICE
V obci je založeno, jednotné zemědělské družstvo III. typu. Za rok 1955 dosáhli družstevníci ve společné práci dobrých výsledků. Napracovní jednotku si vypláceli 16,— Kčs a je počítáno se zvýšením na 20,— Kčs. Katastr obce je v terénu mírnéhosvahu. Na východ sousedí s bratrským Polskem, na sever s Meziměstím, na jih s obcí Březová a na západ s obcí Bohdašín. V obci je umístěno středisko STS. Železniční stanice je v Meziměstí, nebo zastávka Březová. Poštovní úřad je v Březové. Vodovod v obci zaveden není, elektrika je v celé obci. Zdravotní středisko a lékárna je v Meziměstí. Autobusové spojení je na lince ČSAD Broumov — Teplice nad Metují — Radvanice 4X denně. Na železniční trati je spojení Broumov — Praha. O kulturní život v obci pečuje kino osvětové besedy, hudební soubor, divadelní kroužek a lidová knihovna. V místě je dvoutřídní národní škola a mateřská škola. Osmiletou střední školu mohou děti navštěvovat v Meziměstí. Na dosídlení v této obci bylo určeno pět domků, které budou do konce června připraveny k osídlení.

VIŽŇOV s osadou POMEZNICE
Vižňov je pohraniční obec, která na západ a sever sousedí s bratrským Polskem, na východ s Ruprechticemi, na jih s Meziměstím. Žije zde 466 obyvatel, kteří jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. Terén je v nadmořské výšce 479 m. V obci založili drobní a střední rolníci JZD IV. typu, které dosahuje dobrých hospodářských výsledků. Na pracovní jednotku si za rok 1955 vypláceli.20,— Kčs. V celé obci je zaveden vodovod a elektrika. O zásobování se stará prodejna Jednoty. Výchově dětí je věnována pozornost v mateřské škole a v dvoutřídní národní škole: Osmiletka je v .Meziměstí. Železniční stanice je rovněž v Meziměstí,od středu obce vzdálena 2.0 minut. O kulturní život pečuje kino, osvětová beseda, hudební soubor, knihovna a je zde zřízeno rekreační středisko. Na dosídlení je připravováno 5 domků určených pro JZD. K osídlení budou připraveny do června. V osadě Pomeznice není dosud zavedena elektrika. Její zavedení je plánováno na letošní rok. Osada je od vesnice vzdálena 800 m a na osídlení jsou zde připravovány dva domky.

ZDOŇOV
Do odbočky ze státní silnice Teplice nad Metují — Adršpach, směrem ke státním hranicím, leží tato velká obec, ve které dnes žije 385 obyvatel. Jsou zde úrodná pole z větší části v mírném svahu až rovině s nadmořskou výškou 583 m. K posílení zdejšího jednotného zemědělského družstva, které potřebuje dobrých a družstevní práci oddaných lidí, bylo k osídlení určeno 10 domků, které budou do konce června opraveny. Elektrika je zavedena v celé obci a zemědělci mají vlastní samospádové vodovody. Zásobování zajišťuje prodejna Jednoty a Masny. V místě je mateřská a národní škola. Osmiletku děti navštěvují v Teplicích nad Metují. Nejbližší železniční stanice je Adršpach skály, se spojením na Trutnov a Teplice nad Metují a odtud pak je rychlíkové spojení na trati Broumov — Praha. V obci je státní kino, osvětová beseda, divadelní kroužek a lidová knihovna. Vhodné autobusové spojení 5X za den umožňuje pravidelné spojení s okresním městem. Dosud však nebyla dosídlena osada Libná, kde je k disposici značná část bytových jednotek, vhodných pro pensisty.

OKRES ŽAMBERK

VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODNOU DOSÍDLIT ŽAMBERSKO
Žambersko je zajímavým územím severovýchodních Čech. Na kladském pomezí sousedí s lidově demokratickým Polskem, na východě s Moravou. Jeho hraničním pásmem jsou Orlické hory a pohoří Králického Sněžníku. Přes svou poměrně vyšší polohu je okresem s převážné zemědělskou výrobou.

Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou přešlo všechno půdní, průmyslově a lesní bohatství do rukou českého pracujícího lidu. Tisíce rodin starousedlíků v jižní části okresu a četné rodiny nových dosídlenců v severní části okresu spravují toto bohatství a svou usilovnou prací i v našem okrese pomáhají budovat socialismus.

S hlediska klimatického a půdního je náš okres rozdělen na dvě oblasti. Horská — je to Králicko a Rokytnicko. Druhá část je podhorská a zaujímá nejširší okolí Žamberka a Letohradu. V horské oblasti se dobře daří žitu, ovsu a bramborám. Zde má také svou dlouholetou tradici pěstování lnu, které tvoří jeden z hlavních příjmů družstevníků a rolníků. Méně se zde již pěstuje pšenice a ječmen. Dostatek vodních srážek v této oblasti, rozsáhlé plochy travních porostů a pastvin dávají všechny předpoklady a možnosti pro chov skotu, zejména dojnic a mladého skotu na žír. Není možno ani opomenout chov prasat, zejména chovných, který již v dřívějších dobách měl zde svou tradici. Právě tato oblast čeká na nové osídlence, odhodlané pomoci při budovám naší socialistické vesnice a zvyšování zemědělské výroby.

Na Žambersku máme celkem 19 JZD vyšších typů. I když v důsledku nedostatku pracovních sil nejsou tato družstva na stejné úrovni, velká většina těchto JZD zaznamenává dobré hospodářské výsledky. Na příklad JZD Těchonín překročilo plánovanou hodnotu pracovní jednotky o 1,— Kčs, JZD Verměřovice o 3,- Kčs a JZD Studené o 4,— Kčs. Životní úroveň družstevníků stále stoupá. Ve Verměřovicích dosáhli družstevníci během roku 1955 příjem přes 884.000,— Kčs. Znamená to, že o plných 142.000,— Kčs utržili více, než si stanovili ve svém plánu. Na tomto úspěchu se podílí dobrá práce, pracovníků v rostlinné výrobě, nebo celoroční tržba na tomto úseku byla překročena o 80.000,— Kčs. Největší tržbu měli za len, brambory, zelí a pšenici. Po uhrazení všech fondů si družstevníci rozdělili 502.500,— Kčs, což znamená, že si na pracovní jednotku vypláceli 29,— Kčs a naturálie v hoď notě 6,78 Kčs.

Podívejme se však na důchody některých družstevníků. Třeba v horském vlčkovickém družstvu "Mír". Družstevník Tomeš se svou ženou obdrželi v penězích za loňský rok 23.817,80 Kčs. Na děti 1.600,— Kčs a doplňkovou odměnu 500,— Kčs. V naturáliích jim bylo přiděleno podle odpracovaných jednotek 8 q měkkého obili, 6 q tvrdého obilí, 4,5 q brambor a 62 kg vepřového masa. Vcelku tedy manželé Tomšovi spolu s výtěžkem ze záhumenky získali 35.000,— Kčs čistého příjmu. Rovněž družstevník Vondra z Vlčkovic obdržel 19.374,— Kčs v penězích a v naturáliích 675 kg měkkého obilí, 450 kg tvrdého obilí a další naturálie na děti.

Vezměme si však za příklad odměnu jednoho z nových osídlenců družstevníka Kalouse, který pracuje ve vlčkovickém družstvu od června loňského roku v konírně. Za sedm měsíců si vydělal 9.887,— Kčs a místo naturálií mu dalo družstvo vepře ve váze 175 kg.

Rovněž v našich horských družstvech jako v Lichkově, Horní Lipce, Orlickém Záhoří a Petrovicích bylo v průměru dosaženo dobrých hospodářských výsledků, které měly vliv na výši pracovní jednotky.

Těchto několik příkladů vám, kteří se rozhodnete dosídlit obce na našem okrese ukazuje, jaké možnosti jsou při zvyšování zemědělské výroby a samo-zřejmě s tím i zvyšování příjmů družstevníků.

Proto byl také náš okres z rozhodnutí vlády pojat do celostátního plánu rozvoje a hospodářského upevnění pohraničí. Proto i u nás chceme přivítat vás, nové "pracovníky v JZD, státních statcích a STS. Již nyní důslednou péčí ONV, obcí, závodů, připravujeme vám dobré životní podmínky, a především to nejzákladnější — dobrý domov v nově upravených domcích.

V další části této brožurky vás informujeme o místech, která přicházejí v úvahu pro dosídlení. Rozhodnete-li se natrvalo přesídlit do některé z uvedených obcí a pomoci pracovat v JZD, státních statcích nebo STS stanou se jistě tato místa i pro vás trvalým domovem a dobrým pracovištěm, jako jsou již dnes všem těm, kteří zde již žijí.

KAREL PRECLÍK,
předseda okresní dosídlovací komise
v Žamberku
 

 
V OKRESE ŽAMBERK BUDOU DOSÍDLENY TYTO OBCE:

Bartošovice — ČSSS
Celné — JZD
Červený Potok — ČSSS
Heřmanice — CSSS
Horní Lipka — JZD
Králíky — STS, CSSS
Lichkov — JZD
Mladkov — JZD, STS
Orlice — JZD, STS
Orlické Záhoří — JZD, CSSS
Petrovice — ČSSS
Prostřední Lipka — JZD
Rokytnice v Orl. horách — JZD, STS
Těchonín — JZD
Vlčkovice — JZD

BARTOŠOVICE
Obec leží v povodí Divoké Orlice v nadmořské výšce 550 m. Je navštěvována rekreanty a rybáři, kteří v Divoké Orlici mají možnost provozovat svůj oblíbený sport. Státní statky zde mají farmu, která potřebuje k plnění úkolů zemědělské výroby další dobré pracovníky. Pro ně jsou také připravovány 4 domky v Bartošovicích a 5 v osadě Vrchní Orlice. V obci je zavedeno elektrické osvětlení. V osadě však zavedeno dosud není. V Bartošovicích je mateřská škola, školní stravovna a jednotřídní národní škola s možností dalšího rozšíření při zvýšeném počtu žáků. Starší děti mohou navštěvovat osmiletou střední školu v Kunvaldě, který je od obce vzdálen 6,6 km, nebo jedenáctiletku v Žamberku, vzdáleném 12 km. Autobusové spojení s Rokytnicí v Orlických horách a okresním městem Žamberkem je 2X denně a s Letohradem 3X denně. Nejbližší železniční stanice Rokytnice v Orlických horách s připojením v Doudlebách na hlavní trať. O kulturní život pečuje putovní kino, které do obce dojíždí čtrnáctidenně. Dále je zde osvětová beseda a lidová knihovna.

CELNÉ
Pro nové osídlence je v této obci připravováno pět domků. Celné leží v povodí Tiché Orlice v údolí s nadmořskou výškou od 470 do 520 m. Je zde založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu, které potřebuje pomoc dalších pracovníků. Obec má elektrické osvětlení, místní rozhlas, osvětovou besedu, lidovou knihovnu a kino, které zde promítá pravidelně. Zdravotní službu zajišťuje zdravotní středisko v Mladkově, který je od obce vzdálen 2 km. V Celné je jednotřídní národní škola, s možností dalšího rozšíření při dostatečném počtu školních dětí. Starší děti pak navštěvují osmiletou střední školu v Jablonném nad Orlicí, vzdálenou 7 km. Jedenáctiletku mohou navštěvovat v Králíkách, vzdálených 13 km, kam je výhodné vlakové spojení z Těchonína, vzdáleného 2,3 km. Nejbližší železniční stanice je v Mladkové, které je na hlavní trati Praha — Hanušovice. Autobusové spojení z Mladkova na Žamberk a Králíky je 5X denně. V místě je prodejna Jednoty a hostinec, V sousední obci Mladkově je rozvětvená síť socialistického obchodu.

ČERVENÝ POTOK
Obec leží na východním cípu okresu na moravských hranicích, v nadmořské výšce od 583 do 670 m. Je zde farma státního statku a pro nové pracovníky je vyhlédnuto a připravováno 6 domků, které jsou převážně podél silnice. O zásobování místních obyvatel se stará prodejna Jednoty a hostinec. Ještě v průběhu letošního roku bude v celé obci zavedena elektrika. Školní děti mohou v obci navštěvovat jednotřídní národní školu a při dostatečném počtu Žáků je zde možnost rozšíření o další třídy. V blízkých Králíkách, vzdálených od obce 4 km, starší děti navštěvují jedenáctiletou střední školu. Železniční stanice je v místě na trati Praha — Hanušovice. Autobusové spojeni ČSAD do Králík je 3X denně. O zdravotní péči obyvatel Červeného Potoka pečují zdravotní pracovníci ze zdravotního střediska v Králíkách. V obci je lidová knihovna. Celkového kulturního života se občané účastňují v Králíkách, kde je stálé kino a ochotnické divadlo. O další kulturní a zábavné podniky se stará v obci osvětová beseda.

HEŘMANICE
Obec leží v kotlině, kterou tvoří skupina Králického Sněžníku, jehož vrcholy chrání obec před studenými nepříznivými větry. Nadmořská výška od 570 do 760 m. Je zde farma státních statků, která obhospodařuje veškerou zemědělskou půdu. Pro nové dosídlence, kteří pomohou farmě zvyšovat zemědělskou výrobu, bylo vyhlédnuto a je připravováno 8 zemědělských usedlostí. O zásobováni zdejších občanů se stará prodejna Jednoty. Lékařskou péči zajišťují zdravotní pracovníci ze zdravotního střediska v Králíkách. Je zde půjčovna knih. Školní děti navštěvují jednotřídní národní školu, která je zřízena v krásné moderní budově a je zde možnost rozšíření o další třídy. Starší děti pak navštěvují jedenáctiletku v Králíkách, které jsou od středu obce vzdáleny 7 km. Elektrické osvětlení v celé obci bude podle plánu zavedeno v průběhu letošního Toku. Železniční zastávka je v Prostřední Lipce, vzdálené 3 km, která je na hlavní trati Praha — Hanušovice. Pestrého kulturního života se mohou občané této obce účastnit v Králíkách.
 
HORNÍ LIPKA
V obci je založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu, které má dobré výrobní podmínky. Hospodářské budovy jsou rozloženy podél silnice. Samotná obec pak leží v nejvýchodnějším cípu okresu. Okresní město Žamberk je od obce vzdáleno 31 km, do kterého je však výhodné jak autobusové, tak i vlakové spojení. Je zde jednotřídní národní škola s možností rozšíření při zvýšeném počtu žáků. Jedenáctiletou střední školu mohou starší děti navštěvovat v Králíkách, vzdálených 5 km. Rovněž zdravotní službu obstarává zdravotní středisko v Králíkách. O zásobování se stará místní prodejna Jednoty a hostinec. Elektrické osvětlení je zavedeno v celé obci. V obci Červený Potok, vzdáleném 1 km od Horní Lipky, je železniční stanice na hlavní trati Praha — Hanušovice. Pravidelně týdně do obce zajíždí putovní kino ČSF. Ostatního bohatého kulturního života se občané Horní Lipky účastňují v Králíkách. Pro nové osídlence, pomocníky místního jednotného zemědělského družstva, bylo vyhlédnuto a je připravováno 11 domků.

KRÁLÍKY
Pro nové pracovníky farmy státního statku a střediska strojní a traktorové stanice bylo vyhlédnuto a je opravováno 5 domků. Králíky jsou menším městem v nejvýchodnějším cípu Čech a jsou střediskem turistického ruchu, neboť odtud jsou podnikány výlety na Králický Sněžník. Je zde textilní továrna Atlas a provozovny okresního průmyslového kombinátu. Zemědělskou půdu obhospodařuje farma státního statku. Děti mají možnost navštěvovat jedenáctiletou střední školu a je pro ně připravena i školní družina. Děti předškolního věku docházejí do mateřské školy. Mládeži je zde dána možnost hudební výchovy v hudební škole a stravovat se mohou ve školní vyvařovně. O kulturní život se stará stálé kino, ochotnické divadlo, lidová knihovna a osvětová beseda. Obec má zavedeno elektrické osvětlení. Rovněž obchodní síť je dobrá. Po zdravotní-stránce je o občany pečováno v místním zdravotním středisku a v dobře vybaveném zubním ambulatoriu. Železniční stanice je v místě. Autobusové spojení s okresním městem Žamberkem je 5X denně.

LICHKOV
V této obci, která leží v povodí Tiché Orlice, je založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Obyvatelé jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. Obytné domky jsou roztroušeny podél okresní silnice. Pro nové osídlence — členy JZD — jsou připravovány k osídlení 4 domky. V obci je pro děti předškolního věku mateřská škola. Školní děti navštěvují trojtřídní národní školu. Stravovat se mohou ve školní stravovně. Vyšší školy navštěvují v Králíkách, které jsou od obce vzdáleny 8 km s dobrým vlakovým a autobusovým spojením. Železniční stanice je v místě na hlavní trati Praha — Hanušovice. Autobusové spojení do Králík a okresního města je 3X -denně. O zásobování se stará prodejna Jednoty, Masna, Textil a je zde hostinec. Obec má zavedeno elektrické osvětlení. Zdravotní péči o obyvatele obce obstarává zdravotní středisko v Mladkově. Rovněž kulturní život je v Lichkově bohatý. Je zde stálé kino státního filmu, půjčovna knih a osvětová beseda s dobrou kulturní činností. Pro milovníky tělovýchovy je v obci dobře vybavená tělocvična.

MLADKOV
Obcí, ležící na hlavní železniční trati Praha — Hanušovice, protéká řeka Tichá Orlice. Nadmořská výška je zde 540 m a okolní vrchy dosahují nadmořské výšky přes 700 m. V obci je mateřská škola, školní jídelna a děti navštěvují dvoutřídní národní školu, kterou je možno rozšířit o další třídy. Do osmiletky a jedenáctiletky dojíždějí do Králík, kam je výhodné vlakové i autobusové spojení. Jednotné zemědělské družstvo, které bylo v obci založeno, potřebuje další pracovní síly. Proto je v obci pro nové dosídlence připravováno 6 domků. V místě je zdravotní středisko a zubní ambulatorium. Dobře zde pracuje po stránce kulturní osvětová beseda se svým divadelním souborem. Dále je zde stálé kino OB. Rovněž o zásobování místních obyvatel je dobře postaráno v prodejně Jednoty, Masny, textilu, obuvi, Kovomatu a Elektře. Po celé obci je zavedeno elektrické osvětlení. V osadě Petrovičky, kde se nachází převážná část domků určených pro nové osídlence, dosud elektrické osvětlení není zavedeno. S jeho instalací je počítáno v plánu rozvoje obce.

ORLICE
Obec leží mezi městem Králíky a obcí Červená Voda. Domky jsou roztroušeny podél silnice v údolí řeky Tichá Orlice. Nadmořská výška od 590 do 800 m. V obci bylo založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Pro nové pomocníky družstevníkům je připravováno v obci 7 domků. O zásobování se stará místní prodejna Jednoty a hostinec. Různé kulturní podniky jsou pořádány osvětovou besedou v místním kulturním domě, kde je také umístěna lidová knihovna. O zdraví občanů Orlice pečuji pracovníci zdravotního střediska v Králíkách. Obec má vlastní elektrické osvětlení a místní rozhlas. Děti navštěvují jednotřídní národní školu s možností dalšího rozšíření při zvýšeném počtu žáků. Do jedenáctileté střední školy dojíždějí do Králík, které jsou od středu obce vzdáleny 3 km. Železniční stanice je v místě a leží na trati Králíky — Štíty. Obcí vede pravidelná autobusová linka ČSAD, která umožňuje dojíždět do Králík a Červené Vody. Toho také občané plně využívají a pravidelně se účastňují kulturního života v obou uvedených obcích.

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ s OSADAMI BEDŘICHOVKA, TRČKOV, KUNŠTÁT A JADRNÁ
Obec se svými osadami leží v nejsevernějším cípu okresu v klínu Orlických hor a sousedí s bratrským Polském. Nadmořská výška od 651 do 1.041 m. Je zde jednotné zemědělské družstvo III. typu a farma státního statku. Pro nové osídlence je připravováno pro JZD v osadě Kunštát 13 domků, v osadě Jadrná 1 domek. Pro pracovníky farmy státního statku v osadě Bedřichovka 7 domků a v osadě Trčkov rovněž 7 domků. Pro školní děti je v obci zřízena jednotřídní národní škola s možností dalšího rozšíření o několik tříd. Osmiletá střední škola je v Rokytnici v Orlických horách, vzdálena 21 km a jedenáctiletka je v okresním městě, vzdáleném 29 km. Spojení s oběma městy udržuje ČSAD 2X denně. Železniční stanice je rovněž v Rokytnici.-V obci je zařízen a dobře Vybaven hotel se stálým provozem. V tomto hotelu je zařízeno trvalé kino, kde jsou pravidelně týdně promítány filmy. Dále je zde půjčovna knih. Obec má elektrické osvětlení.

PETROVICE
Pro nové pracovníky místního JZD III. typu je v obci připraveno 5 domků. Obec leží na pomezí Kladska, v nadmořské výšce od 650 do 730 m. Obyvatelé jsou převážně zaměstnáni v zemědělství. V místě je jednotřídní národní škola a více místností dává možnost počet tříd rozšířit; Starší děti navštěvují vyšší školy v Klášterci nad Orlicí, v Žamberku nebo v Králíkách. Vzdálenost do Žamberka je 12 km a do Králík 16 km. Obě tato města mají s Petrovicemi autobusové spojení. Do Klášterce nad Orlicí dojíždí autobus z Petrovic 5X denně. O zásobování se stará místní prodejna Jednoty a hostinec s prostorným sálem, kde jsou pořádány různé kulturní i zábavní podniky. V obci je zavedeno elektrické osvětlení. Mladkov, kde je železniční stanice, je od obce vzdálen 5 km. O zdraví místních občanů se stará zdravotní středisko v Mladkově. V této obci si také mohou obyvatelé obstarávat různé nákupy v prodejnách textilu, obuvi, Kovomatu, Elektře a dalších. V obci je pravidelně týdně promítán úzký film a o další kulturní podniky se stará divadelní soubor.

PROSTŘEDNÍ LIPKA
V obci je založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu. Pro nové osídlence, kteří se rozhodnou natrvalo přesídlit do Prostřední Lipky a pomoci družstevníkům při plnění úkolu zvýšit zemědělskou výrobu, jsou připravovány 1 domky. Obec je položena do mělkého údolí a leží ve východním cípu okresu. Nadmořská výška zde dosahuje 530 až 600 m. Domky jsou zde roztroušeny podél hlavní silnice. Děti navštěvují jednotřídní národní školu s možností dalšího rozšíření při zvýšeném počtu žáků. Starší děti pak navštěvují jedenáctiletou střední školu v Králíkách, které jsou od středu obce vzdáleny 3 km. V celé obci je zavedeno elektrické osvětlení. O kulturní život pečuje osvětová beseda s lidovou knihovnou. V obci je prodejna Jednoty, která se stará o zásobování místních obyvatel. Lékařskou službu obstarává zdravotní středisko v Králíkách. Železniční zastávka je v místě na hlavní trati Praha — Hanušovice. Dalšího kulturního života se obyvatelé Prostřední Lipky účastňují v Králíkách, kde je stálé kino a divadelní kroužek.
 
ROKYTNICE v ORLICKÝCH HORÁCH
V tomto horském městečku se soustřeďuje téměř všechen hospodářský i kulturní život z okolních obcí. Po osvobození byly v Rokytnici sloučeny obce Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Horní Rokytnice a Panské Pole. Jsou zde založena dvě jednotná zemědělská družstva III. typu. Prvé v Horní Rokytnici a druhé v Prostřední Rokytnici. Pro nové dosídlence jsou připravovány 4 domky v Horní Rokytnici, 4 domky v Panském Poli a v Prostřední Rokytnici 2 domky. Děti předškolního věku navštěvují mateřskou školu a starší pak osmiletku. Do jedenáctileté střední školy dojíždějí do Žamberka, vzdáleného 12 km, kam je výhodné autobusové spojení 9X denně a z osad Panské Pole a Horní Rokytnice 2X denně. O zásobování je v obci dobře postaráno, neboť jsou zde tři prodejny potravin, 2 prodejny masa, 3 hostince, mléčná jídelna, cukrárna, 2 textilní prodejny, prodejna obuvi, Chemodroga, Narpa. Elektra a Kovomat. Je zde i středisko OÚNZ a zubní ambulatorium. V obci má sídlo výzkumná stanice ministerstva zemědělství.

TĚCHONÍN
V obci bylo založeno jednotné zemědělské družstvo III. typu, které zejména v loňském roce zaznamenalo podstatného zlepšení ve společné práci. Obec leží v nadmořské výšce 484 m. Pro děti předškolního věku je zde mateřská škola a starší děti navštěvují dvoutřídní národní školu. Do osmileté střední školy dojíždějí do Jablonného nad Orlicí, které je vzdáleno od středu obce 4,5 km. Jedenáctiletku navštěvují děti v Králíkách. Do obou těchto obcí je výhodné vlakové spojení, neboť Těchonín má svou vlastní železniční stanici na hlavní trati Praha — Hanušovice. O zdravotní péči místních obyvatel se stará zdravotní středisko v Mladkové. Po celé obci je zavedeno elektrické osvětlení. O zásobování pečují 2 prodejny Jednoty a hostinec. O kulturní život se stará stálé kino a lidová knihovna. Místní JZD i když v poslední době dosahuje dobrých hospodářských výsledků, potřebuje další pracovníky. Proto pro nové osídlence, kteří se rozhodnou pomoci družstevníkům v jejich společné práci, jsou připravovány 1 domky.
 
VLČKOVICE
Vlčkovické jednotné zemědělské družstvo, které bylo založeno první na okrese, patří právem na přední místo nejen v okrese, ale i v kraji. Všichni drobní a střední zemědělci v této obci vstoupili do družstva a plně si uvědomují, že dobrou společnou prací dosáhnou vytčeného cíle Potřebují však pomoc dalších pracovníků. Proto jsou pro nové osídlence, kteří se stanou členy družstva, připravovány 3 domky. Obec leží v nadmořské výšce od 508 do 760 m. Po celé obci je zavedeno elektrické osvětlení. Děti navštěvují jedno-třídní národní školu v místě a starší dojíždějí do osmiletky v Klášterci nad Orlicí, vzdáleného 4,5 km a do vyšších škol v okresním městě vzdáleném 11 km, nebo do Králík. Do všech těchto obcí je výhodné autobusové spojení 4X denně. Železniční stanice je v Mladkově, vzdáleném 3,5 km. Lékařskou službu v obci zajišťuje zdravotní středisko v Mladkově. O zásobování se stará místní prodejna Jednoty a hostinec. O kulturní život pečuje místní osvětová beseda a stálé kino státního filmu.

DOSÍDLUJEME POHRANIČNÍ OKRESY BROUMOV A ŽAMBERK
Vydalo propagační oddělení zemědělské správy rady KNV v Hradci Králové, v nákladu 4.500 výtisků. — Redakci za spolupráce členů KDK a ODK v Broumově a Žamberku provedl Karel Daks. — Obálku navrhl František Exner. — Tiskem Hradecké tiskárny, n. p., provozovna Nový Bydžov. N 0626l

  *) Jedná se o automatický přepis textu bez korektur, může proto obsahovat zkreslené znaky a číslice. Originální znění obsaženo v přiloženém souboru PDF.


1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Počet hlasů: 15, průměr: 4.27 z 5)


Vložit komentář

4,667 zobrazení